I T   V E Š T A K

UDRUŽENJE SUDSKIH VEŠTAKA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

www.itvestak.org.rs    Hadži Melentijeva 33  11 000 Beograd     e-mail: office@itvestak.org.rs

 

Prethodna strana

ZBORNIK RADOVA ZITEH 04

Autor

Naziv rada

Neda Antonić, dipl. pravnik

Sudija Vrhovnog suda Srbije

REČ UNAPRED

Tihomir Banjeglav , dipl. inž.,
Nenad  Dimitrijević , dipl.
inž.

ISTRAGA AKTIVNOG KOMJUTERSKOG INCIDENTA

dr Dušan Bulatović,

Milan Volar, Mihajlo Zec ,

NEKE MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SISTEMA ZA DETEKCIJU NAPADA KAO FORENZIČKOG ALATA

Mr. Miodrag Đorđević, dipl. inž.

RESURSI ZA ISTRAGU KOMPJUTERSKOG KRIMINALA

dr Dragan Đurđević,

PRANJE NOVCA I ZLOUPOTREBA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Mr. Gojko Grubor, dipl. inž.

FUNKCIONALNI MODEL ISTRAGE KOMPJUTERSKOG DOGOĐAJA

Milorad Jovanović, dipl. inž.

VERIFIKACIJA, FAZA U PROCESU OSIGURANJA KVALITETA SOFTVERA

Prof. dr Dragan Jovašević,
Tarik Hašimbegović,

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA

Dubravka Komanović-Kesler,
Zoran Reljin,

E-POSLOVANJE - SISTEM RAZMENE PODATAKA

Mr. Pavle Kostić, dipl. inž.

ZAŠTITA LIČNIH INFORMACIJA U MEDICINSKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA

dr Stevica Krsmanović,
Velimir Dedić,

ULOGA UNIVERZITETA U PREVENCIJI ZLOUPOTREBE IT RESURSA

Jovan Krstić, dipl. pravnik,

Zamenik Republičkog javnog tužioca

STANDARDI U POSTUPANJU TUŽILACA U BORBI PRTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALA

Mr. Branislav Lučić, dipl. inž.,
Biljana
Jovanović, dipl. inž.

MERENjE PARAZITNIH EM ZRAČENjA NA PC RAČUNARIMA RIZIK OD PRISLUŠKIVANjA I ZLOUPOTREBA

Momčilo Maksić, dipl. pravnik

VEŠTAČENJE U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA -prezentacija digitalnih dokaza pred sudom-

Marko Milojević,

KOMPJUTERSKI KRIMINAL SA POSEBNIM OSVRTOM NA MALU PRIVREDU

Prof. dr Milan Milošević, 

STANJE, MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE VEŠTACENJA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Jasna D. Nikolić,

KOMPJUTERSKI KRIMINAL I INTELEKTUALNA SVOJINA

Jasna D. Nikolić,

MUZEJI I AUDIO – VIZUELNI LICENCNI UGOVORI

Prof. dr Lazar D. Petrović,

DIGITALNI DOKAZI

Prof. dr Slobodan R. Petrović, 

O INFORMACIONOJ REVOLUCIJI U KONTEKSTU ZLOUPOTREBE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Mr. Brankica Popović,
Miodrag Popović,

BIOMETRIJSKI SISTEMI – UPOTREBA I ZLOUPOTREBA

Marija Radosavljević, 

METODE PREVENCIJE KRIMINALA U DOMENU INTELEKTUALNE SVOJINE

dr Boško Rodić,

REAGOVANJE NA INCIDENTE U INFORMACIONIM SISTEMIMA

Mr. Ljiljana Rudić-Dimić, 

TRADICIJA, ARTIKULACIJA I ULOGA DRŽAVNIH ORGANA I USTANOVA KULTURE U OSTVARIVANJU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Mr. Snežana Šarboh, 

ZAŠTITA SOFTVERA PATENTIMA - REGULATIVA I ISKUSTVA SJEDINJENIH AMERICKIH DRŽAVA I ZEMALJA EVROPSKE UNIJE

Prof. dr Dušanka Stojanović,
Doc. dr Vesna Marić,

INTERNET I ELEKTRONSKI TERORIZAM

Radule Šoškić, dipl. inž.

SLABE TAČKE I PROPUSTI U SISTEMIMA KAO PREDUSLOV ZA POJAVU ZLOUPOTREBE

Mr. Bogdan Todorov, dipl. inž.

(NE) MOGUCNOSTI ZAŠTITE SOFTVERA PRIJAVOM PATENTA

Slobodan Trifković, dpl. mat. 

GLOBALNA RAČUNARSKA MREŽA INTELEKTUALNE SVOJINE U SVETU

Vesna Urošević, dipl. inž.

STANDARDIZACIJA KAO SREDSTVO PREVENCIJE ZLOUPOTREBE IT U ZDRAVSTVU

Milan Vidić,

ULOGA I ZADATAK VEŠTAKA I VEŠTAČENJA

Dejan Vuletić,

KIBER RATOVANJE KAO OBLIK INFORMACIONOG RATOVANjA

Milan Volar, MCSA, MCSE
Mihailo Zec,

AKVIZICIJA PODATAKA RADI OTKRIVANJA INCIDENTA

NAPOMENA: Za čitanje radova potreban vam je Adobe acrobat rader
ako isti nemate instaliran pokrenite instalaciu iz foldera Instaler tako
što ćete obeležiti faj
l setup i pritisnite Enter.